แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

เปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยธรรมะพระพุทธเจ้า โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่าธร­รมะของพระพุทธเจ้านั้นอัศจรรย์ยิ่งสามารถเ­ปลี่ยนชีวิตของผู้ปฎิบัติตามให้เป็นคนใหม่­ที่ดีขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น ( 4.33 นาที )
: คลิปนี้ เป็นส่วนหนึ่งในแสดงธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการบริษัทการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 8 ก.ค. 2558
https://youtu.be/PHkywrKuNS0

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น