แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

Morning Preach ep.26 [ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ 26]

ที่มา Dhamma Mongkol
Morning Preach episode 26: Let us meditate for the heedfulness of life
By Phra Dhammongkolyarn (Luangphor Viriyang Sirintharo)
Lord Abbot of Dhammamongkol Temple, Bangkok, Thailand
Given on 30 May 2012 at 84 Years Pavillion
Translated by Morning Preach Team, Public Relations, Dhammamongkol Temple

ธรรมะรุ่งอรุณ ตอนที่ ๒๖: จงมาทำสมาธิกันเถิดเพื่อความไม่ประมาทในชี­วิต
พระธรรมเทศนาโดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลา ๘๔ ปี
แปลโดย ทีมงานธรรมะรุ่งอรุณ หน่วยงานประชาสัมพันธ์วัดธรรมมงคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น