แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

ทำวัตรเย็น โดยพระอาจารย์ปิยสีโล

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
ทำวัตรเย็น โดยพระอาจารย์ปิยสีโล ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น