แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 13-9-2015

ที่มา Nick Vas

มงคลธรรม 13-9-2015ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น